Konimpex B.V.

Doetinchemseweg 69

7007 CB Doetinchem

The Netherlands

 

Tel. (0031) 314 34 11 69

Fax. (0031) 314 36 24 10

 

E-mail: info@konimpex.nl